วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น.(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลแร่่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนางสุภารัตน์ กางทอง นักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลแร่ เป็นประธานในพิธีเปิด แทนนายกเทศมนตรีตำบลแร่
ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาดมีจำนวนเด็กเล็กทั้งสิ้น 60 คน โดยแบ่งเป็น 3 ห้องเรียน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน การปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงวิธีการ จัดการเรียนการสอน นโยบายทางการศึกษาของผู้คณะผู้บริหาร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร