วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ได้จัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติ จาก นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ท่านนายอำเภอพังโคน ได้รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและนางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแร่มอบของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน โดยในการจัดงานครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวน 30 คน และผู้สูงอายุจำนวน 800 คน วัตถุประสงค์ในการจัดจัดงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการดำรงค์ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตรใจลูกหลาน ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ สืบสาร อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป